1. അപക്രമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മാറിപ്പോകുക, രക്ഷപ്പെടുക
    3. വഴുതിപ്പോകുക, കടന്നുപോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക