1. അപക്രയം, -ക്രയണം

    1. നാ.
    2. അവക്രയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക