1. അപക്രാശം

    1. നാ.
    2. ശകാരം, നിന്ദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക