1. അപക്രിയ

    1. നാ.
    2. അവക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക