1. അപക്ഷപാതം

    1. നാ.
    2. പക്ഷപാതമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക