1. അപക്ഷീണ

    1. വി.
    2. ക്ഷീണിച്ച, ക്ഷയിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക