1. അപക്ഷേപണം

    1. നാ.
    2. ദൂരെ എറിയൽ, താഴെ കളയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക