1. അപകർത്താവ്

    1. നാ.
    2. അപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ, ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക