1. അപകർമം

    1. നാ.
    2. ദുഷ്കർമം
    3. കടം വീട്ടൽ
    4. മടി, അസാമർഥ്യം, കൊള്ളരുതായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക