1. അപകർഷം

    1. നാ.
    2. താഴേക്കു വലിക്കൽ, തരം താഴ്ത്തൽ
    3. താഴ്ച, കുറവ്, നാശം, നഷ്ടം, നിന്ദ, അപമാനം. ഉത്കർഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക