1. അപകർഷക

  1. വി.
  2. കീഴേക്കുവലിക്കുന്ന
  3. കുറവു വരുത്തുന്ന, കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന
 2. അപഘർഷക

  1. വി.
  2. തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക