1. അപകർഷണ

    1. നാ.
    2. വലിച്ചുമാറ്റൽ, നീക്കം ചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക