1. അപകർഷത

    1. നാ.
    2. കുറവ്, കീഴോട്ട് വലിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. (അപകർഷതാബോധം എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക