1. അപകർഷതാബോധം

    1. നാ.
    2. താൻ കുറവുള്ളവൻ (നിസ്സാരൻ) ആണെന്ന ബോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക