1. അപകർഷതാമനോഗ്രന്ഥി

    1. നാ. മന.
    2. അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും മുൻസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പരാജയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നൈരാശ്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന പ്രതിരോധാത്മകവും പ്രതിപൂർത്തിപരവും പലപ്പോഴും ആക്രമണപരവും ആയ മനോഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക