1. അപകൽമഷ, -കന്മഷ

    1. വി.
    2. കളങ്കമില്ലാത്ത, പാപമില്ലാത്ത
    3. അപരാധമില്ലാത്ത, കുറ്റം ചെയ്യാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക