1. അപഗണ്ഡൻ

  1. നാ.
  2. അപോഗണ്ഡൻ, പ്രായപൂർത്തി വന്നവൻ
 2. അപോഗണ്ഡൻ

  1. വി.
  2. വികലാംഗൻ
  3. പതിനാറുവയസ്സു തികഞ്ഞവൻ
  4. വലിയ ഭീരു
  5. ജര ബാധിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക