1. അപഗതി

  1. നാ.
  2. ദുർഗതി
  3. ദുർവിധി
 2. അപക്തി

  1. നാ.
  2. പാകമാകായ്ക
  3. ദഹനക്കേട്, അഗ്നിസാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക