1. അപഗമം, -ഗമനം

    1. നാ.
    2. മരണം
    3. പിരിഞ്ഞുപോകൽ, പോക്ക്
    4. വിരഹം, വേർപാട്
    5. അപ്രത്യക്ഷമാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക