1. അപഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ദൂരെ പോകുക
    3. പോയി മറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക