1. അപഗരൻ

  1. നാ.
  2. ശകാരിക്കുന്നവൻ, അപ്രിയവാദി
 2. അപകരുണ

  1. വി.
  2. കരുണയില്ലാത്ത, ക്രൂരമായ
 3. അപിഗീർണ

  1. വി.
  2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട, പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട, വർണിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക