1. അപഗ്രഥനം

    1. നാ.
    2. അഴിച്ചുപിരിക്കൽ, യഥാർഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നിനെ അംശങ്ങളായി പിരിച്ചു പരിശോധിക്കൽ. ഉദ്ഗ്രഥനം
    1. വ്യാക.
    2. വാക്യത്തിലെ അംഗാംഗിഭാഗങ്ങളെ പിരിച്ചുകാണിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക