1. അപഗ്രഥിത

    1. വി.
    2. അപഗ്രഥനം ചെയ്യപ്പെട്ട, പിരിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക