1. അപഘർഷണം

    1. നാ.
    2. തേയ്മാനം
    3. ഉരച്ചുനീക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക