1. അപചയനം

    1. നാ.
    2. സംഭരിക്കൽ, ശേഖരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക