1. അപചരിത

    1. വി.
    2. പിഴച്ചുപോയ
    3. മാറിപ്പോയ
    4. അപകാരം ചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക