1. അപചിത

  1. വി.
  2. ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട
  3. ക്ഷയിച്ച, കുറഞ്ഞുപോയ, ക്ഷീണിച്ച, മെലിഞ്ഞ
 2. അപാചിത

  1. വി.
  2. പചനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക