1. അപചിതം

    1. നാ.
    2. ഒരു മർമം
    3. ബഹിമാനിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക