1. അപച്ഛത്ര

    1. വി.
    2. കുടയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക