1. അപച്ഛേദനം

    1. നാ.
    2. തടസ്സം
    3. മുറിച്ചുകളയൽ, ഖണ്ഡനം
    4. നഷ്ടം
    5. ഉടവ്, പിളർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക