1. അപജാതൻ

    1. നാ.
    2. ചീത്ത സന്താനം, അച്ഛനമ്മമാരെ അപേക്ഷിച്ചു ഗുണം കുറഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക