1. അപടി

    1. നാ.
    2. തിരശ്ശീല, തട്ടി, മറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക