1. അപണ്ഡിതൻ

    1. നാ.
    2. അറിവില്ലാത്തവൻ, മൂഢൻ
    3. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക