1. അപത്യജീവം

    1. നാ.
    2. പൂത്തിലഞ്ഞി, പുത്രജീവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക