1. അപത്യവിക്രയി

    1. നാ.
    2. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക