1. അപത്ര1

  1. വി.
  2. ചിറകില്ലാത്ത
  3. ഇലയില്ലാത്ത
 2. അപത്ര2

  1. നാ.
  2. കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
 3. അപുത്ര

  1. വി.
  2. സന്താനമില്ലാത്ത, പുത്രനില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക