1. അപഥ്യ

    1. വി.
    2. പഥ്യമല്ലാത്ത, ഹിതമല്ലാത്ത, യുക്തമല്ലാത്ത
  2. ആപത്യ

    1. വി.
    2. അപത്യത്തെസംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക