1. അപദരുഹ, -രോഹിണി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ഇത്തിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക