1. അപദ്രവ്യം

    1. നാ.
    2. ചീത്ത സാധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക