1. അപധ്യാനം

    1. നാ.
    2. ദുർവിചാരം, വേറൊരാൾക്ക് ആപത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക
    3. അസൂയ, ഈർഷ്യ
    1. ജൈന.
    2. നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക