1. അപധ്വംസജൻ

    1. നാ.
    2. സങ്കരജാതിയിൽ ജനിച്ചവൻ (അച്ഛന്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നജാതിയിൽ പെട്ട അമ്മയുടെ മകൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക