1. അപനയിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ നയിക്കുക
  3. അകറ്റുക, എടുത്തുകളയുക
  4. മാച്ചുകളയുക, തൂത്തുമാറ്റുക
  5. നിഷേധിക്കുക, നിരസിക്കുക
  6. നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക