1. അപനീതം

    1. നാ.
    2. അപനയം, ദുരാചാരം, ദുർവൃത്തി, വഞ്ചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക