1. അപപാഡം

    1. നാ.
    2. അബദ്ധപാഡം, ഒരു കൃതിയിൽ പദത്തിനും മറ്റും കാണുന്ന അശുദ്ധരൂപം, പകർപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന പിഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക