1. അപപാദ

    1. വി.
    2. ചീത്ത കാലുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക