1. അപപ്രഥ

    1. നാ.
    2. അപഖ്യാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക