1. അപഭംഗം, -ഭംഗം

    1. നാ.
    2. ഒടിവ്, ചായ്വ്
    3. ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ മറ്റൊരു തലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രശ്മിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒടിവ്, ചായ്വ് അഥവാ വ്യതിയാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക