1. അപഭരണി

    1. നാ.
    2. ഭരണിനക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക