1. അപമം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. ക്രാന്തിമണ്ഡലം, ക്രാന്തിവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക