1. അപമമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. അടിച്ചുവാരിയത്, ചവറ്, പൊടി
    3. (ശത്രുസൈന്യത്തിനു വരുത്തിയ) നാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക